กิจกรรม


  •  ประชุมรับมือ COVID-19

  •  นายแพทย์ สสจ. ลงเยี่ยมพื้นที่

  •  ซ้อมแผน อุบัติเหตุหมู่ 2563

  •  HA 28-10-62

  •  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมต่อต้านการใช้สารฆ่าหญ้า

  12-11-2019   พิธีเปิด
  05-05-2020   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05-05-2020   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  01-05-2020   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 240,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01-05-2020   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 410,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03-03-2020   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง