กิจกรรม


  •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

  •  โครงการ 1 สา 2 สุข ด้วยกีฬา (สามัคคี สุขภาพดี สุขใจ) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2565

  •  Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2565

  •  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต