กิจกรรม


  •  Big Cleaning Day 64

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2564

  •  โครงการอบรม CPR ปี 2563

  •  อบรมเจ้าหน้าที่ 2P Safety Goal

  •  ทำบุญโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

  12-11-2019   พิธีเปิด