กิจกรรม


  •  รับนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ (คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

  •  งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

  •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

  •  โครงการ 1 สา 2 สุข ด้วยกีฬา (สามัคคี สุขภาพดี สุขใจ) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2565

  •  Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565