กิจกรรม


  •  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

  •  Big Cleaning Day 64

  •  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ 2564

  •  โครงการอบรม CPR ปี 2563

  •  อบรมเจ้าหน้าที่ 2P Safety Goal