กิจกรรม


  •  HA 28-10-62

  •  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมต่อต้านการใช้สารฆ่าหญ้า

  •  กิจกรรม 5ส. รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล

  •  HA 62

  •  Big Cleaning Day 62

  12-11-2019   พิธีเปิด