ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (Privacy Notice) Download
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล Download
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Download

คู่มือ/เอกสารระบบ Risk
แผนผังแนวทางการรายงานความเสี่ยง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล Download
คู่มือ สรพ ทีม Download
คู่มือความเสี่ยงฉบับจนท +ปก +เลขหน้า พร้อมพิมพ์ Download
เอกสาร/แบบฟอร์มงานบริหาร
MOIT6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
ใบแสดงความประสงค์บริจาค Download