เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ Download
ประกาศเจตจำนงสุจริต Download
มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน Download
มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
คู่มืออบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม Download
ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ Download
ขั้นตอนการคัดกรองมะเร็งเต้านม Download
มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน Download
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปี 2562 Download
มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Download
กระบวนการจัดการเรื่่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
รายงานสรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อมในหน่วยงาน Download