ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1.1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 Download
1.2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Download
1.2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 Download
1.3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 Download
1.3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 Download
1.4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 Download
1.4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 Download
1.5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
1.5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 Download

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

2.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download
2.2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 Download
2.2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551 Download

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

3.1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 Download
3.1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 Download
3.2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Download

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

4.1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม Download
4.2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 Download
4.2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 Download
4.3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 Download
4.4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Download
4.4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ Download
4.5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 Download

5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

5.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
5.1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 Download
5.2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 Download
5.2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 Download
5.3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 Download
5.4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562 Download
5.4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 Download
5.5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 Download
5.5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 Download
5.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 Download
5.7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม Download
5.8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 Download

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6.1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 Download
6.2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 Download
6.3.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 Download
6.3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง Download
6.3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 Download
6.3.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 Download
6.3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 Download
6.3.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย Download
6.3.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ Download
6.3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 Download
6.3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 Download