วิสัยทัศน์ (vision)


- เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการแบบองค์รวม ประชาชนมีสุขภาวะดี ภาคีร่วมใจ ภายในปี 2565

พันธกิจ (mission)


- ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทำงานอย่างมีความสุข
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะดีทั้งครอบครัวและชุมชน
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านสุขภาพ

ค่านิยม


- สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ