แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2565


วิสัยทัศน์ (Vision)

- วิสัยทันศ์ "โรงพยาบาลคุณภาพ ภาคีร่วมใจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านปฐมภูมิ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีในปี 2565"

ค่านิยมหลัก (Core Values)

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ

สมรรถนะหลักขององค์กร

   1. มีสมรรถนะในการให้บริการระดับปฐมภูมิที่เชื่อมโยงมาโรงพยาบาลสู่ชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและภาคี เครือข่าย
   2. มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยระดับทุติยภูมิตามมาตรฐาน รพ.ระดับ F3
   3. มีสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมมาภิบาล
   4. มีสมรรถนะในการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีในการบริการสุขภาพแก่บุคลากร ภายในองค์กร และเครือข่าย รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษา(พยาบาลและสาธารณสุข)

พันธกิจ (Missions)

   พันธกิจที่ 1.ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
   พันธกิจที่ 2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทำงานอย่างีความสุข
   พันธกิจที่ 3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งครอบครัวและชุมชน
   พันธกิจที่ 4.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านสุขภาพโดย ใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายที่สำคัญ

   1.เพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษา(reduction of diagnostic error)
      1.1 ลดRevisit 48 ชั่วโมง
      1.2 ศูนย์ Refer
      1.3 ทบทวนเวชระเบียนนอกเวลา,case dead และ CPR โดยแพทย์
      1.4 การใช้ ISBAR
   2. Infection control
      -Hand hyGiene
      -Isolation , TB , Covid
      -Specific infect control for workforce
      -Covid, TB, DF, Chikungunya, Influenza, Zoster, HIV, HBV
   3. ปฐมภูมิเป็นเลิศ
      - DM, HT (เพิ่มคัดกรอง, ลดรายใหม่)
      - หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
      - บุหรี่
      - PCC
       - พัฒนาการสมวัย
   4. พัฒนาศักยภาพในการดูแลโรคและภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์(Medical Emergency)
      - Sepsis
      - STEMI
      - Stroke
      - CPR
   5. องค์กรคุณภาพ
      - green & clean
      - HA
      - ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง
   6. ER Safety
      - Effective triage
      - Effective patient flow
      - Zero tolerance
   7. การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และ palliative care
      - palliative care
      - Intermediate care (IMC)
      - ผู้สูงอายุ (care plan)
      - มะเร็ง
      - Clinic กายภาพนอกเวลา
   8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
      - ตู้ Kiosk
      - ตู้เก็บเงิน
      - IPD Paperless