ผู้บริหาร
นพ.ปิยะวัตร คำอุไร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
เบอร์โทรศัพท์ 055741788
เมนู  ศคอส.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  สสจ.กพ.  MIS สสจ.กพ.  HDC สสจ.กพ.   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐ
 PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อเสนอแนะ


การเข้ารับบริการของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล


- ติดต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
- แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
- แสดงบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว บัตรพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบเสร็จรับเงินที่ทาง
 โรงพยาบาลออกให้
- ให้นำบัตรนี้มาทุกครั้งที่มาใช้บริการ
- ให้ไปรับบริการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร
- บัตรนี้ใช้เฉพาะผู้มีชื่อตามที่ระบุในบัตรเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์


1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
 - การตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตรรวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดตั้งแต่วันคลอดจนถึงอายุ 28 วัน การฟื้นฟูภาพทางการแพทย์จนสิ้น
สุดการรักษา ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
 - การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
 - บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
 - ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
 - การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
 - การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก 0-15 ปี)
2. การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลคนต่างด้าวส่วนกลางกำหนด
3. กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน โดยทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นคนต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในสถานพยาบาลที่แต่ละจังหวัด กำหนดในจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด และให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน โดยผู้ป่วยนอก ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินแนวทางการดำเนินงานที่กลุ่มประกันสุขภาพ สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดสาหรับผู้ป่วยในให้จ่าย ในอัตราตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
4. บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับการคุ้มครองประกอบด้วย
 - การจัดให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจาตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งบัตรสุขภาพเด็กและสิทธิประโยชน์สาหรับการดูแลตามกลุ่มวัย
 - การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนการให้บริการดูแลหลังคลอด
 - การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
 - การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
 - การวางแผนครอบครัว
 - การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)
 - การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อบุคคล (อสต.) และสื่อสิ่งพิมพ์
 - การให้คาปรึกษา (Counseling) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
 - การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก แนะนาด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริม ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
 - การควบคุมป้องกันโรค
5. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
ที่อยู่: ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 055-741-788