หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


Tel: 055 736 120 ต่อ

หมายเลข แผนก
101 ห้องบัตรและเวชระเบียน
103 ห้องตรวจโรค2
104 ซักฟอก
105 คลินิกโรคเรื้อรัง/แพทย์แผนไทย
106 กลุ่มการพยาบาล
107 ทันตกรรม
108 ห้องคลอด
109 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
110 จุดซักประวัติ
111 ยุทธ์ศาสตร์ฯ
112 ห้องตรวจโรค1
113 บริหารงานทั่วไป
114 เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
115 ผู้ป่วยใน
116 ห้องตรวจโรค 3
117 งานอนามัยเด็็กดี
118 กายภาพบำบัด
120 งานพัสดุ
121 งานซ่อมบำรุง
122 ชันสูตรโรค
123 เภสัชกรรม
124 ศูนย์เปล