EB 12 1.2 โครงการ / กิจกรรม Download
EB10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขอ Download
EB10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) Download
EB10:3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) Download
EB12 2 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภาระกิจที่ รพ เลือก ที่ผู้บริ Download
EB12 3 รายงานการประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ Download
EB12 6บันทึกข้อความรางานผู้บริหารทราบ สั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน Download
EB12 1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการและขออนุญาติเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน Download
EB12 4 รายงานติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจหลัก Download
EB12 5 ภาพถ่ายกิจกรรม Download
EB12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน Download
EB13-1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB13-2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตา Download
EB13-3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
EB13-4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณี Download
EB16-64 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน Download
EB17-64 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน Download
EB18-64 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม Download
EB19-64 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
EB20-64 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงา Download
EB21-64 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
EB22-64 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" Download
EB24-64 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใ Download
EB3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ Download
EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป Download
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1) Download
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2) Download
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 - ชุดที่1) Download
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 - ชุดที่2) Download
EB4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
EB4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
EB4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
EB4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกั Download
EB4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB5.2 ไตรมาสที่1 สขร1 ตค.63 Download
EB5.2 ไตรมาสที่1 สขร1 ธค.63 Download
EB5.2 ไตรมาสที่1 สขร1 พย.63 Download
EB5.2 ไตรมาสที่2 สขร1 กพ.64 Download
EB5.2 ไตรมาสที่2 สขร1 มค.64 Download
EB6.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใ Download
EB6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
EB8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 3 Download
EB8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก Download
EB9-64 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผ Download
EB:1.64 ตารางงานมีการกำหนดระเบียบและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของเครื่องหน่วยงาน Download
EB:2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร Download
EB:2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวมยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม Download
EB:2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 Download
EB:2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 Download
EB:2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ Download
EB:2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
EB:2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขฯ Download
EB:2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
EB:2.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน Download
EB:2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง Download
EB:2.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน Download
EB:2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 Download
EB:2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ Download
EB:2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download
EB:2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
EB:2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก Download
EB:2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ Download
EB:2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
EB:2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
EB:2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
EB:2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Download
EB:2.6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
EB:2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน Download
EB:2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
EB:2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 Download
EB:2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Download
EB:2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
EB:2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Download
EB:2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือนรอบเดือนปี 2564 Download
EB:8.64 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และร Download
ED10-3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) Download